Thông báo V/v triển khai tiếp nhận nhu cầu học bổng năm học 2018-2019


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP. HCM


                               

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


                                        

THÔNG BÁO

Về việc triển khai tiếp nhận nhu cầu học bổng năm học 2018-2019


Nhằm tổng hợp, thống kê nhu cầu tìm kiếm học bổng trong sinh viên để xây dựng chính sách học bổng và tìm kiếm các nguồn hỗ trợ học bổng cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn nỗ lực vươn lên trong học tập. Trung tâm Quan hệ Doanh nghiệp và Hỗ trợ sinh viên thông báo đến sinh viên chính quy các khóa về việc triển khai tiếp nhận nhu cầu học bổng năm học 2018-2019 như sau:

1. Sinh viên thuộc diện khó khăn có nguyện vọng tìm kiếm học bổng trong năm học 2018-2019 tiến hành thực hiện Thư đề đạt nguyện vọng (theo mẫu đính kèm bên dưới) và gửi về Trung tâm Quan hệ Doanh nghiệp và Hỗ trợ sinh viên theo thời gian sau:

- Đối với Tân sinh viên (khóa 43): Gửi theo đường bưu điện trước ngày 20/8/2018 hoặc Trực tiếp nộp tại Trung tâm (Phòng C104A, cơ sở Nguyễn Tất Thành, Quận 4) vào ngày làm thủ tục nhập học.

- Đối với sinh viên các khóa còn lại: Gửi trực tiếp tại Trung tâm (cơ sở Nguyễn Tất Thành, Quận 4) hoặc Ban hỗ trợ Hội sinh viên (cơ sở Bình Triệu) trước ngày 30/8/2018.

2. Căn cứ theo Thư đề đạt nguyện vọng của sinh viên, Trung tâm sẽ xây dựng phương án trình Ban Giám hiệu xem xét cấp học bổng hỗ trợ cho sinh viên khó khăn hoặc tìm kiếm các nguồn học bổng từ các mạnh thường quân để hỗ trợ cho sinh viên.

Thông tin trao đổi xin vui lòng liên hệ:

Trung tâm Quan hệ Doanh nghiệp và Hỗ trợ Sinh viên Trường Đại học Luật TP. HCM

Số điện thoại: 028-39400989 - 180, email: hotrosinhvien@hcmulaw.edu.vn.

Phòng C104A, 02-04 Nguyễn Tất Thành, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh.

Hoặc Cô Trần Thị Chi Mai: 0914.236.782

Mẫu thư Đề đạt nguyện vọng dành cho Tân sinh viên: TẠI ĐÂY

Mẫu thư Đề đạt nguyện vọng dành cho Sinh viên có hoàn cảnh khó khăn: TẠI ĐÂY

 

Nơi nhận:

- P.CTCTSV, Đoàn – Hội (thông tin);

- Các lớp CQ (triển khai);

- Lưu: VP.QHDN&HTSV.

 

 

 

 

 

 

 

 

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. GIÁM ĐỐC TT QHDN&HTSV

PHÓ GIÁM ĐỐC
Nguyễn Thành An

 

 

 

 

 

 

 

 
--%>
Top